Masz pytanie?

Regulamin sklepu

Regulamin zakupów w sklepie internetowym DRZEWKO OLIWNE www.sklepdrzewkooliwne.pl

Wersja ważna od 1 stycznia 2023 r.

 

paragraf 1

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy DRZEWKO OLIWNE prowadzony przez firmę Malina Strzelewicz Plantacja Drzewek Oliwnych z siedzibą w Zielonkach 32-087 ul. Szewczyka 5, woj. małopolskie, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem NIP 9581213008
REGON 121494333

zwaną dalej „Sklepem”

 

paragraf 2

1. "Towary" to wszystkie rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w sklepie (rośliny, nawozy, podłoże, literatura, akcesoria do roślin), zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane do punktu odbioru osobistego, kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie firmy/sklepu.

 2. "Klienta" to osoba fizyczna posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego DRZEWKO OLIWNE, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

 3. "Konsumenta" to osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym DRZEWKO OLIWNE, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), z zastrzeżeniem odmiennych przepisów niniejszego Regulaminu.

 

paragraf 3

1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta lub bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2. Klient wybiera Towar  z oferty Sklepu prezentowanej na stronie internetowej www.sklepdrzewkooliwne.pl , a następnie składa zamówienie korzystając z tej właśnie strony internetowej.

3.Klient może w każdej chwili zażądać zamknięcia założonego dla niego konta w Sklepie za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie na adres: kontakt@drzewkooliwne.pl oraz pod numerem telefonu 691281590.

 

paragraf 4

1. Cena Towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego Towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena Towaru i opłata za przesyłkę.

 

paragraf 5

1. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby informacje o Towarach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Zdjęcia prezentowane w galerii Towaru są poglądowe.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny Towarów. Uprawnienie do dokonywania zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o Towarach podawane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku złożenia przez Klienta za pomocą wyszukiwarki zapytania o dany Towar lub informacje z nimi powiązane, głównym parametrem, według którego sortowane są wyniki danego wyszukiwania jest stopień dopasowania (trafności) do złożonego zapytania. Sklep zastrzega, że na kolejność proponowanych Towarów wpływ może mieć dostępność poszczególnych Towarów.

 

paragraf 6

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Sklep, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informację o przyjęciu zamówienia, chyba że w treści takiego potwierdzenia Sklep dokonał zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 2 poniżej,  a dodatkowo, z uwzględnieniem § 12 niniejszego Regulaminu:

a/ w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy - wpływ całej należnej kwoty (ceny) na rachunek bankowy Sklepu.
    Malina Strzelewicz Plantacja Drzewek Oliwnych
     Alior Bank 26 2490 0005 0000 4530 8820 0356 

b/ w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przy użyciu szybkich płatności internetowych - otrzymanie powiadomienia o rejestracji płatności w systemie operatora.

2. W przypadku wybranych Towarów, w tym w szczególności tych których sprzedaż prowadzona jest z uwzględnieniem ograniczonej liczby Towarów w asortymencie Sklepu lub jej dostawców, Sklep może zastrzec w korespondencji e-mail skierowanej do Klienta po otrzymaniu zamówienia, że warunkiem jego realizacji będzie dodatkowo dokonanie weryfikacji stanu zapasów w Sklepie oraz u jego dostawców.  

 

paragraf 7 

1. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Sklepu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, odpowiednio na adres: kontakt@drzewkooliwne.pl  oraz pod numerem telefonu 691281590.

 

paragraf 8

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów Towarów w magazynie.

2. Do sprzedaży prowadzonej w ramach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jej dostawców. O wyczerpaniu się zapasów Sklep zawiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą być prowadzone przez określony czas, o którym Sklep informuje Klientów na stronie internetowej.

3. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia przez Klienta lub, w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu (tradycyjnego), z dniem zaksięgowania wpłaty i kończy się z dniem przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Czas ten uwzględnia tylko dni robocze. 

4. Towary wysyłane są zgodnie z czasem podanym pod opisem dotyczącym danego Towaru.

5. W celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych Towarów z zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Moje zamówienia". Termin skompletowania zamówienia określany jest według Towaru o najdłuższym czasie realizacji.

6. Na życzenie Klienta Sklep może podzielić zamówienie na kilka partii, każdorazowo pobierając od Klienta koszty przesyłki danej partii zamówienia.

 

paragraf 9

1. O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego Towaru Sklep powiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2. Zamówienie na Towary zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy opisie każdego Towaru plus czas dostawy (średni czas oczekiwania na przesyłkę 1 - 3 dni). W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 

paragraf 10

1. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

 

paragraf 11

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, chyba że dokonanie takiej zmiany nie jest możliwe ze względów technicznych. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Moje zamówienia". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem lub poprzez dokonanie zmian po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "Moje zamówienia".

 

paragraf 12

1. Sklep oferuje poniższe formy płatności za zamówione Towary:

a/ przelewem (tradycyjnym) - Towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za Towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Sklepu. Numer rachunku bankowego Sklepu podany jest w mailu potwierdzającym zawarcie umowy.

b/ kartą płatniczą/kredytową - Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po udanej autoryzacji karty płatniczej/kredytowej,

d/ przelewem online dokonanym za pośrednictwem operatora szybkich płatności - Towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Sklepu od operatora szybkich płatności), że cała należność za Towar wraz z opłatą za dostawę została uiszczona na rachunek bankowy Sklepu,

e/ Blikiem – na numer telefonu 691281590.

 

paragraf 13

1. Każdy Klient na dowód zakupu Towaru otrzymuje od Sklepu fakturę lub potwierdzenie zakupu – paragon fiskalny.

2. Jeśli faktura ma zostać wystawiona dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklepie i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.

 

paragraf 14

1. Sklep realizuje wysyłki kurierskie tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

paragraf 15

1. Złożone zamówienie może być anulowane przez Klienta drogą telefoniczną poprzez kontakt ze Sklepem pod numerem telefonu 691281590 lub drogą mailową kontakt@drzewkooliwne.pl . Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie Towaru do odbiorcy.

 

paragraf 16

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony Towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego Towaru należy dołączyć numer zamówienia.

2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę Towaru oraz koszty wysyłki Towaru do odbiorcy, z tym zastrzeżeniem, że Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od niego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

4. Klient płaci za odesłanie Towaru do Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie Towaru jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta.

6. Ilekroć w niniejszym paragrafie Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłącznie Klienta będącego Konsumentem.

7. Zawarte w niniejszym paragrafie Regulaminu przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

paragraf 17

1. Sklep wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad (rękojmia).

2. W stosunku do Konsumenta Sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w szczególności w jej art. 43a 43q oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do Sklepu.

3. Niezgodność Towaru z umową ma miejsce w szczególności gdy:

a/ jego opis, rodzaj, ilość, jakość nie pozostają zgodne z umową;

b/ Towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszczonej na Towarze

c/ Konsumentowi wydany został Towar w stanie niezupełnym;

d/ Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez producenta lub jego przedstawiciela, osobę, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osobę, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

4. Zawarte w niniejszym paragrafie a także w § 18 Regulaminu przepisy dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

paragraf 18

1. W przypadku reklamacji Towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego Towaru do Sklepu. Sklep nie przyjmuje jednak przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego Towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.

2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego Towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub za pośrednictwem metody, przez którą płatność została zrealizowana, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem najtańszej analogicznej opcji przesyłki dostępnej w ofercie.

3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sklep zwróci należność za reklamowany Towar.

4. Czas rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Konsumentów wynosi do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Odpowiedź na reklamację Sklep przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

5. Czas rozpatrzenia reklamacji złożonych przez Klientów nie będących Konsumentami wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. 

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar odsyłany jest na koszt Klienta.

7. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sklep przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

a/  zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, wraz z informacją o podmiocie uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla Sklepu, albo

b/  odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8. Jeżeli Sklep nie złożył żadnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, uznaje się, że wyraził zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

paragraf 19

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych, drogą tradycyjną lub drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie w wybranej przez siebie formie biuletyn informacyjny lub marketingowy Sklepu Internetowego DRZEWKO OLIWNE.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi wymienionej w ust. 1 powyżej.

 

paragraf 20

1. Każdy użytkownik strony internetowej www.drzewkooliwne.pl , w tym Klient, może przesłać swoją recenzję (opinię) na temat Towaru znajdującego się w ofercie Sklepu. Do przesłania opinii nie jest wymagane posiadanie konta w Sklepie, zalogowanie się, czy dokonanie zakupu danego Towaru w Sklepie, jednak właściciel Sklepu zatwierdza tylko opinie od faktycznych Klientów. Weryfikacja następuje poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientem.

 

paragraf 21

1. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

paragraf 22

1. Nazwy producentów Towarów oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

 

paragraf 23

1. Zgromadzone przez Sklep Internetowy DRZEWKO OLIWNE dane osobowe Klientów podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych Sklepowi Internetowemu DRZEWKO OLIWNE przez Klientów jest firma Malina Strzelewicz Plantacja Drzewek Oliwnych z siedzibą w Zielonkach 32-087 ul. Szewczyka 5, tel. 691281590, posługujący się adresem e-mail: kontakt@drzewkooliwne.pl .

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień, lub świadczenia innego rodzaju usług, w tym usług marketingowych, drogą elektroniczną (w tym wysyłki Newslettera), jeśli Klient wyraził zgodę na świadczenie mu takiej usługi. 

4. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

5. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Sklep w świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W przypadku Klientów, którzy wybrali spersonalizowaną formę usługi marketingowej, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).

8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne w celu składania zamówień, założenia konta oraz korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usługi marketingowej (np. Newsletter).

9. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

10. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów wykorzystywanych przez Sklep w celu realizacji zamówień oraz wysyłki marketingowej (np. Newsletter) zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, dostępnej na stronie www.drzewkooliwne.pl .

 

paragraf 24

1. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:

Malina Strzelewicz Plantacja Drzewek Oliwnych

ul. Szewczyka 5

32-087 Zielonki

e-mail: kontakt@drzewkooliwne.pl

tel. 691281590

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a/ Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

b/ Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sklepem;

c/ Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Sklep wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL